Tento týden ve škole:

- třída 4. B jede na výuku dopravní výchovy do Oder - info žáci obdrží v Bakalářích.

Oznámení o dni ředitelského volna dne 29. 9. (pátek):

- ředitelka školy oznamuje udělení dne tzv. dalšího volna na pátek, 29.9.2023. Žáci budou odhlášeni z obědů, v případě zájmu je nutné žáky přihlásit. Školní družina funguje standardně od 6.00 do 16.30.

Pomůcky do školy - co zakoupit:

- v uvedeném odkaze je seznam pro všechny ročníky, které pomůcky je nutné pořídit dětem do školy pro zdárný průběh vzdělávání: PŘEHLED ŠKOLNÍCH POMŮCEK

Školní jídelna:

- upozorňujeme na nedoplatky ve školní jídelně (Bakaláři), obědy musí být za září uhrazeny do 10.9., jinak budou žáci ze stravování odhlášeni

- platbu na následující měsíc je nutné provést vždy měsíc předem!

Školní družina:

- funguje od prvního dne školy v době 6 - 7.40 / 11.45 - 16.30

- školní družinu navštěvují přihlášené děti (prvňáčci u zápisu podávali přihlášku), úhrada školní družiny musí být provedena nejpozději do konce října

- na výuku ZUŠ, která bude probíhat na budově Halaškovo nám. 178 (nikoliv v Domečku!), budou děti dle možností a dohody s rodiči převáděny - odváděny zpět do družiny

Několik snímků ze slavnostního otevření budovy základní školy dne 26. října 2021. Děkujeme všem za účast a podporu!

https://www.budisov.eu/mesto/fotogalerie/foto-2021/slavnostni-otevreni-zakladni-skoly-budisov-nad-budisovkou-938cs.html

 

Ve složitém roce 2020 se škole podařilo zrekonstruovat 3 staré učebny: učebnu přírodopisu a fyziky, učebnu chemie a učebnu dílen.

Díky dotační podpoře z Místní akční skupiny Opavsko se podařilo zrealizovat kompletní rekonstrukci učeben, pořídit vybavení a zajistit bezbariérovost části budovy díky schodišťovým plošinám a sociálnímu zařízení. To vše za bezmála 4 miliony korun, které se podařilo díky dotaci získat. Finanční podíl Města Budišov nad Budišovkou, které je zřizovatelem, pak činil 10 %.

Zaměření učeben cílí na rozvoj kompetencí v oblasti přírodních věd, techniky (učebna disponuje např. i robotickou soupravou, 3D skenerem a tiskárnou), ale i manuální zručnosti, jež se zdá být dnes již téměř nepotřebnou, na druhou stranu ovšem nikoliv nezbytnou (součástí vybavení je např. i pásová či lupínková pila nebo soustruh). Bezbariérovost usnadňuje školní den handicapovanému žákovi, který školu navštěvuje. Na projekt navazuje také spolupráce s místními firmami a potencionálními zaměstnavateli – Linaset, a. s., Cernin, s. r. o., Lesy BnB či Technické služby Města BnB.

Tak si jen přejme, aby si těchto učeben žáci ve výuce užili co nejvíce! 

chemie2přírodopis2

 

Vážení rodiče,

1. března byla zahájena kompletní rekonstrukce budovy školy na nám. Republiky (národka/I. stupeň).

Součástí rekonstrukce v hodnotě více než 7 mil. korun je výměna všech oken, oprava fasády, zateplení půdy. Třídy budou také nově vymalovány. Na vylepšené a hezké prostory se velmi těšíme. V současné době víme, že fasáda asi nebude hotova k 1. září, jak bychom si velmi přáli, ale bohužel stavební práce  a nejistá situace na stavebním trhu mění termíny. Předpokládané ukončení veškerých stavebních prací je tedy v září/říjnu 2021. Provoz školy tímto ale dotčen nebude.

Dále Vás chceme informovat, že v budově u kostela na Halaškově nám. probíhají intenzivní práce související s kompletní rekonstrukcí sociálního zařízení (WC) v historické části stavby. Tyto práce budou dle předpokladu a s ohledem na zahájení školního roku k 1. září hotovy.

Děkujeme tímto za pochopení situace a omezení prostoru na chodnících a vozovkách na obou náměstích.

 

Natálie Jaššová, ředitelka ZŠ 

Vážení rodiče,
až dnes děti přinesou pololetní vysvědčení, a Vy je určitě pochválíte za pětiměsíční snahu, přinesou Vám i následující informaci:
ŘEDITELKA ŠKOLY PO PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM VYHLAŠUJE NA DNY 1., 2., 3. ÚNORA DNY TZV. ŘEDITELSKÉHO VOLNA Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE.
PRO ŽÁKY DO 10 LET JE ZAJIŠTĚN PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V DOBĚ OD 6 DO 16 HODIN (RÁNO VE ŠKOLE, ODPOLEDNE V DRUŽINĚ). TUTO DRUŽINU MOHOU NAVŠTÍVIT I NEPŘIHLÁŠENÉ DĚTI, KTERÉ JSOU MLADŠÍ 10 LET A JSOU ZDRAVÉ.
K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli výrazné absenci pedagogů a také výrazné absenci žáků v některých třídách. Protože nám obecně kulminuje onemocnění COVID, jak bylo predikováno, věříme, že tímto krokem můžeme zamezit zbytečnému onemocnění a ohrožení rizikových osob.
Obědy všech žáků jsou odhlášeny, přihlášení je možné pouze pro ty, kteří budou navštěvovat družinu.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Natálie Jaššová, ředitelka školy
 
Vážení rodiče,
dovoluji si Vás informovat o změnách spojených s testováním žákům od 31. 1. 2022:
 
- všichni žáci jsou testováni první den přítomnosti ve škole v daném týdnu (zpravidla pondělí),
- v případě pozitivního výsledku AG testu žák opouští školu a je povinen dostavit se na PCR test,
- v případě zjištění pozitivního výsledku (např. u žáků v jiný den, u ped. pracovníků) se trasuje dle systému: "kontakt 2 dny před prvním výskytem příznaků". Do karantény vstupují celé třídy, bez rozdílu na očkování. Pouze ty, které v posledních 30 dnech prodělaly a mají potvrzený výsledek PCR testu, nemusí podstupovat ani testování a nemusí nastupovat karanténu.
- více z webu www.edu.cz:
 

Výjimka z povinného testování ve školách a zaměstnanců obecně

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 • Tato výjimka dopadá pouze na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,
 • platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu tedy nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,
  • pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení,
 • tato změna se nedotýká situací, ve kterých je nutné doložit O(T)N jako podmínku pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na činnostech upravených mimořádným opatřením k maloobchodu a službám
  • zde nadále platí, že podmínky splňuje i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech a prokáže tuto skutečnost příslušným certifikátem.

MŠMT požádalo dodavatele školních informačních systémů Bakaláři, Škola on-line, Edupage, Edookit a AMOS, aby tuto změnu ve svých systémech zohlednili a umožnili školám zadávat datum posledního laboratorně potvrzeného pozitivního PCR testu přímo do systému, aby bylo možné automaticky sledovat ochrannou lhůtu a její vypršení.


Komu nebude nařízena karanténa

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které:

 • nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR,
 • uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19
 • a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu,

nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.

Jaššová Natálie, ředitelka školy
 
 
Pravidla pro nošení ochrany nosu a úst
Protože je to velmi citlivé a diskutované téma, uvádíme tyto základní principy:
- žáci i učitelé nosí roušku pouze ve společných prostorách,
- ve třídě ji nasazenu nemají.
 
Osobní hygiena, prevence nemocí
- žáci jsou pravidelně edukováni a nabádáni k mytí, případně dezinfekci rukou,
- jsou poučeni o respirační hygieně (smrkat do papírového kapesníku, ihned vyhazovat),
- k dispozici jsou všude tekutá mýdla, v kmenových třídách a na toaletách také dezinfekce,
- dítě vykazující příznaky respiračních chorob (kašel, rýma, teplota), nemůže být do školy vpuštěno - v případě zhoršení zdravotního stavu musí být izolováno mimo kolektiv a rodič bude vyzván k vyzvednutí dítěte,
- obecně se nedoporučuje vstup třetích osob do budovy školy, osobám vykazujícím příznaky respiračních chorob toto nebude umožněno vůbec.
 
 
Vážení rodiče, 
v případě dotazů se obracejte na třídní učitele a vedení školy (556 305 342, 556 305 158, 604 691 731).
Natálie Jaššová, ředitelka školy
Kontakty:
 • Vedení školy - Natálie Jaššová / Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 604 691 731
 • Pedagogičtí pracovníci: email ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Jídelna: 556 305 417, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon škola: 556 305 342 (II. stupeň), 556 305 115 (I. stupeň).
 • Další telefonické kontakty pouze individuálně po domluvě.