Ve školním roce 2017-2018 a 2018-2019 se škola zapojila výše uvedeným projektem do výzvy MŠMT a národního programu "Podpora integrace romské menšiny", který si klade za cíl pomoci nejen žákům uvedené etnické menšiny, ale také všem žákům a pedagogům školy při práci s romskými dětmi a žáky. Letošní školní rok se zaměřuje na doučování, které vnímáme jako velmi přínosné. (ev. číslo projektu: ROMA-PIRM-2018-1-0041)

Pravidelná domácí příprava a doučování, které je realizováno prostřednictvím pedagogů, asistentů, případně externími pracovníky, pomáhá nejen romským dětem, ale všem, které se doučují, aby své školni povinnosti zvládaly snáze a aby se ulehčila cesta ke vzdělání nejen samotným dětem, ale také aby se pomohlo jejich rodičům a ve svém důsledku i pedagogům školy, kteří díky zajištění této lektorované domácí přípravy vědí, že žáci mají úkoly vypracovány a jsou na výuku připraveni.

Doučování pomáhá i nám pedagogům chápat nutnost pomoci nejen romské komunitě, ale také dětem výkonově slabším, z místního dětského domova, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve svém důsledku je pak přínosem nejen nabytá zkušenost či vědomost žáčka, ale samozřejmě i sdílení obtíží a problémů, které tyto děti mají.

 

logo mšmtZa finanční podporu, která v rozpočtu činila 138.000, jsme tímto vděčni MŠMT a Městu Budišov nad Budišovkou, které zajistilo dofinancování vlastního 30% podílu. 

 

Natálie Jaššová, ředitelka školy 

Společně na horách / Wspólne v górach

Na základě podané žádosti EŘV Euroregionu Silesia schválil projekt s názvem "Společně na horách", jehož hlavní aktivitou bude lyžařský kurz v Loučné nad Desnou.

Aktuální fotodokumentaci sledujte ZDE, krátká fotogalerie mj. i v Galerii našeho webu.

Protože se jedná o projekt v programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, je zřejmé, že budou utužovány vazby v rámci česko-polské spolupráce. Na polské straně se projektu zúčastní základní škola ze sdružení Zespól Szkól v Mszanie (www.zs-mszana.com)

 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Logolink EU MSMT NIDV projekt komplet pod text

6787 plakat w page 001

V rámci projektu "Šablon" se základní škola v Budišově zapojila do vícero aktivit, které povedou k posílení inkluzivního vzdělávání, ale také rozvoji mimoškolních aktivit či personální podpory prostřednictvím školního asistenta.

 

Back to top