Škola během let prošla mnohými proměnami, ať už se týkají organizace, procesu vzdělávání či samotného vybavení. Neustále se snažíme vybavovat učebny moderní technikou, ale především vytvářet co nejpříznivější podmínky pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.Cílem naší školy není dnes pouze děti vzdělávat, ale také vytvářet příjemné sociální klima, upevňovat dobré vztahy mezi žáky, budovat v dětech systém stabilních hodnot, maximálně spolupracovat s rodiči a společně tak vytvářet nejvhodnější podmínky pro rozvoj dětské osobnosti a dosahování co nejoptimálnějších výsledků vzdělávání.

V současné době má naše škola dvě budovy. Hlavní budova, kterázahrnuje 2. stupeň a pátý ročník, ředitelnu a školní jídelnu, se nachází na ulici Halaškovo náměstí u kostela a před pár lety prošla rekonstrukcí. Během ní byla vyměněna okna a škola dostala také nový kabát formou světle šedé fasády z přední části a oranžovou barvu má zadní část - přístavba s jídelnou. V této budově se nachází 7 učeben, učebny výtvarné a hudební výchovy, moderně vybavená jazyková učebna a také místnost pro výuku pracovních činností – dílen. Na přístavbě se také nachází odborné učebny přírodopisu, fyziky a chemie. Téměř všechny učebny jsou vybaveny moderní technikou – dataprojektory a některé interaktivními tabulemi. Nově je zde místnost pro návštěvy rodičů a i pro psychologa za účelem individuálních intervencí, Naše škola samozřejmě disponuje počítačovou učebnou.

Druhá budova je na náměstí Republiky a učí se zde děti z 1.stupně (resp. žáci 1.-4.tříd). Nachází se zde 7 učeben a místnost ranní družiny. I zde jsou třídy vybaveny dataprojektory, interaktivními tabulemi, koberci atd. Nedílnou součástí je samozřejmě pestrá výzdoba tvořena především výtvory samotných dětí. Ve spodní části školy se nachází menší školní tělocvična, která je využívaná nejen během výuky, ale také při mimoškolních sportovních činnostech či veřejností. Pro hodiny tělesné výchovy ale žáci využívají především novou sportovní víceúčelovou halu v našem městě.

Škola má také svou vlastní školní družinu, která v ranních hodinách sídlí v budově 1. stupně a v odpoledních hodinách funguje v prostorách nově zrekonstruovaného Střediska volného času, kde mohou děti využít větších prostor i venkovní zahradu.

Škola se během let zapojila do několika projektů financovaných z ESF a MŠMT (např. Pobyt žáků a učitelů v zahraničí, Aktivní škola, Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku IN-VIT, Obědy pro děti, Čtenářská gramotnost aj). V současné době jsme zapojeni také do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol, Šablony, APIV apod. Aktivně rozšiřujeme dle možností a zájmu žáků pro žáky 7.-9. tříd nabídku volitelných předmětů.

V letošním školním roce navštěvovuje naši školu přibližně 235 žáků – z toho 130 na nižším stupni a 105 na 2.stupni. Všechny děti mohou po vyučování využít školní knihovnu, navštěvovat kroužky organizaované školou či místním Střediskem volného času, chodit na doučování.

Každoročně pořádáme  Den dětí v rámci tzv. HEC olympiády, lyžařský kurz pro děti nižšího i vyššího stupně, kurzy plavání pro žáky nižšího stupně (v rámci hodin tělesné výchovy). Nedílnou součástí života ve škole jsou divadelní a hudební představení, ať už v budově Kulturního domu či ve Slezském divadle v Opavě, exkurze v místních i přilehlých firmách, školní výlety do Prahy a jiných měst naší vlasti. V rámci předmětů mají žáci možnost účastnit se školních kol recitačních soutěží, olympiád a dalších soutěží. Ti úspěšnější pak pokračují v okresních či krajských kolech. Mezi mimoškolní úspěchy patří např. to, že naše žákyně již třikrát vyhrály výtvarnou soutěž „O nejkrásnější známku“ pořádanou Střední školou poštovní a logistickou v Opavě.

Mezi činnosti školy patří jistě i existence tzv. školního parlamentu, který tvoří samotní žáci naší školy, zvoleni svými spolužáky z jednotlivých tříd. Poté je také zvolen předseda a zástupce školního parlamentu. Cílem parlamentu je scházet se na pravidelných schůzkách a předkládat návrhy na případné změny, připomínky či jiné požadavky ze stran žáků. Žáci školního parlamentu napomáhají při organizaci akcích školy a jejich úkolem je zapojovat i ostatní žáky.

Všichni aktéři naší školy, tzn. žáci, učitelé i rodiče, se pak společně snažíme, aby se vzpomínky na výuku či jiné akce staly hezkými a dlouho zůstaly v paměti.

Školní vzdělávací program