Složení školního poradenského pracoviště

 • Výchovný poradce: Mgr. Soňa Patakiová (vedoucí pracoviště)
 • Metodik prevence: Mgr. Radek Gronych
 • Školní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Raková 
 • Sociální pedagog: Mgr. Rozálie Zlámalová, DiS.
 • Asistenti pedagoga: Monika Balajová (I. A), Lucie Ebstová (IV.), Hana Dzvoníková (VII. B), Petra Rábková (IX.A), Veronika Kováčová (VI. třídy), Lenka Andělová (VII. A.)
 • Školní asistent: Lucie Ebstová, Bc. Marie Morkesová, DiS., Veronika Kováčová (II. stupeň), Kateřina Kirchnerová (I. B)

Obecné informace

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.
Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Kariérové poradenství:

V rámci provozu školního poradenského pracoviště je dále zajišťováno také kariérní poradenství. Tím se aktivně zabývá výchovná poradkyně, Mgr. Soňa Patakiová. Kariérní poradenství se netýká pouze výběru střední školy, ale také hledání možností studia žáků, zjišťování jejich silných/slabých stránek, doporučení kontaktů na odborníky a centra, kde mohou rodičům dále pomoci. V ideálním případě je vhodné konzultovat situaci tímto způsobem:

- osobně vždy v úterý od 14 do 15 hodin u Mgr. Patakiové v budově základní školy u kostela

- mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefonický kontakt přímo na kariérního poradce nemáme, pouze přepojení do sborovny přes: 556305342

 K pozici sociálního pedagoga:

 • základní sociální poradenství
 • sociálně -pedagogická pomoc rodině 
 • intenzivní sociálně - pedagogická péče o jednotlivce (žáka, rodiče)
 • pomoc s komunikací mezi rodičem, žákem a školou
 • pomoc sociálně slabým rodinám s vyhledáním finanční pomoci, na aktivity a školní pomůcky, pro žáky ze sociálně slabého prostředí 
 • zvýšení motivace ke vzdělávání
 • podpora důslednosti ke školní přípravě
 • pomoc při řešení krizové situace v rodině

Program školního poradenského pracoviště

V programu jsou vytýčeny hlavní problémy a následné cíle v oblasti výchovného a kariérového poradenství, v oblasti minimálně preventivní péče o žáky, v oblasti psychodiagnostické a následné péče o žáky i celý třídní kolektiv a v oblasti speciálně pedagogické péče pro žáky se specifickými potřebami učení.
Jednotlivé činnosti uvedených osob se pak řídí zejména vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Výše uvedení zpracují v rámci oblasti svého odborného působení plán práce, kde jsou stanoveny konkrétní činnosti pro určitá období. Tato se zaměřují na dosažení výše uvedených cílů. Program ŠPP vzniká při spolupráci všech uvedených subjektů tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.
Pracovníci ŠPP pracoviště se scházejí pravidelně na společných schůzkách minimálně 6x ročně dle schváleného harmonogramu společně s vedením školy (nejčastěji před pedagogickou poradou). V případě potřeby konzultují potřebné záležitosti s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy (včetně asistentů pedagoga a školních asistentů).

Hlavní účel a poslání školního poradenského pracoviště

 • zlepšit sociální klima školy (škola ví o problémech žáků a snaží se je spolu s rodiči řešit)
 • posílit práci s dětmi, které neprospívají, a tento jev omezovat (např. nabízeným doučováním)
 • aktivně spolupracovat s různými poradenskými zařízeními v regionu
 • metodicky pomáhat učitelům zejména při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Práce asistentů pedagoga a školních asistentů

Základní rozdíl v práci jednotlivých asistentů spočívá v tom, že asistenti pedagoga jsou přiděleni na základě doporučení poradenského zařízení konkrétnímu žákovi či žákům v daných třídách, kterým se věnují. Školní asistenti jsou zde pro celou školu, jejich podporu mohou využívat všichni žáci školy, jsou zde tzv. "při ruce" pedagogům na jejich vyžádání, zajišťují komunikaci s rodinou, pokud běžné cesty selhávají (vzkazy v ŽK apod.), pomáhají s organizací výuky, při souhlasu zákonného zástupce mohou poskytovat podporu žákovi přímo v jeho rodinném prostředí, poskytují podporu žákům i ve školní družině apod. Ulehčují tak především učitelům a vychovatelkám práci a pomáhají s organizací výuky či výchovně-vzdělávacích akcí. 

 

Dokumenty pracovníků ŠPP:

Plán výchovného poradce

Krizový plán školy

Minimální preventivní program