Složení školního poradenského pracoviště

 • Výchovný poradce: Mgr. Soňa Patakiová (vedoucí pracoviště)
 • Metodik prevence: Mgr. Radek Gronych
 • Školní speciální pedagog: Mgr. Kateřina Raková 
 • Sociální pedagog: Mgr. Radka Škrobánková
 • Asistenti pedagoga: Lucie Ebstová (III.), Marie Morkesová (V.), Hana Dzvoníková (VI. B), Petra Rábková (VIII.), Veronika Kováčová (IX.), Lenka Andělová (VI. A.)
 • Školní asistent: Lucie Ebstová (první stupeň), Marie Morkesová, DiS. (II. stupeň)

 

Obecné informace

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.
Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

 

Program školního poradenského pracoviště

V programu jsou vytýčeny hlavní problémy a následné cíle v oblasti výchovného a kariérového poradenství, v oblasti minimálně preventivní péče o žáky, v oblasti psychodiagnostické a následné péče o žáky i celý třídní kolektiv a v oblasti speciálně pedagogické péče pro žáky se specifickými potřebami učení.
Jednotlivé činnosti uvedených osob se pak řídí zejména vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Výše uvedení zpracují v rámci oblasti svého odborného působení plán práce, kde jsou stanoveny konkrétní činnosti pro určitá období. Tato se zaměřují na dosažení výše uvedených cílů. Program ŠPP vzniká při spolupráci všech uvedených subjektů tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.
Pracovníci ŠPP pracoviště se scházejí pravidelně na společných schůzkách minimálně 6x ročně dle schváleného harmonogramu společně s vedením školy (nejčastěji před pedagogickou poradou). V případě potřeby konzultují potřebné záležitosti s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy (včetně asistentů pedagoga a školních asistentů).

 

Hlavní účel a poslání školního poradenského pracoviště

 • zlepšit sociální klima školy (škola ví o problémech žáků a snaží se je spolu s rodiči řešit)
 • posílit práci s dětmi, které neprospívají, a tento jev omezovat
 • aktivně spolupracovat s různými poradenskými zařízeními v regionu
 • metodicky pomáhat učitelům zejména při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • od září 2019 je pravidelně poskytováno výchovné poradenství v době od 14 do 15 hodin u Mgr. Soni Patakiové v kanceláři výchovného poradce

 

Práce asistentů pedagoga a školních asistentů

Základní rozdíl v práci jednotlivých asistentů spočívá v tom, že asistenti pedagoga jsou přiděleni na základě doporučení poradenského zařízení konkrétnímu žákovi či žákům v daných třídách, kterým se věnují. Školní asistenti jsou zde pro celou školu, jejich podporu mohou využívat všichni žáci školy, jsou zde tzv. "při ruce" pedagogům na jejich vyžádání, zajišťují komunikaci s rodinou, pokud běžné cesty selhávají (vzkazy v ŽK apod.), pomáhají s organizací výuky, při souhlasu zákonného zástupce mohou poskytovat podporu žákovi přímo v jeho rodinném prostředí, poskytují podporu žákům i ve školní družině apod. Ulehčují tak především učitelům a vychovatelkám práci a pomáhají s organizací výuky či výchovně-vzdělávacích akcí. 

 

Dokumenty pracovníků ŠPP:

Plán výchovného poradce

Krizový plán školy

Minimální preventivní program