Školská rada, její složení a funkce ve škole

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.).

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následném uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, a navrhuje změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

V květnu 2021 vzešli určením či volbou tito noví členové školské rady, jejichž první setkání se uskutečnilo v červnu 2021:

- Kateřina Bečicová a Lenka Pončíková - za rodiče

(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

- Kateřina Raková a Jana Schilderová - za pedagogy

(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

- Jana Modelská a Pavel Jílek - za zřizovatele.

(Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Zápisy z jednání školské rady

Ustanovující jednání, červen 2021