Školská rada, její složení a funkce ve škole

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy (§167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.).

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

 Školská rada

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následném uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, a navrhuje změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Školská rada pracovala na podzim roku 2017 v tomto složení: Kateřina Vlková, Kamila Kohoutková (za rodiče), Alena Čelková, Gabriela Roháčová (za zřizovatele), Jiřina Holleschová a Lenka Galová (za pedagogy).

Protože letošním rokem skončilo tříleté volební období, byly vyhlášeny nové volby, ze kterých vzešli tito zástupci:

- z řad rodičů: Lenka Andělová a Kamila Kohoutková

- z řad pedagogů: Jana Schilderová a Emilie Ščurková

- zástupci zřizovatele: Pavel Jílek  a Gabriela Roháčová.

Funkční období členů školské rady začíná ode dne 27.11.2017, kdy byli jmenováni poslední zástupci školské rady zřizovatelem.

Funkční období členů školské rady by mělo být ukončeno v listopadu 2020. S ohledem na nouzový stav vyhlášený 22. října 2020 se platnost členství ve funkci prodlužuje o 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. Volby do školské rady předpokládáme v okamžiku rozvolňování vládních opatření nejpozději ale tak, aby byla splněna litera zákona.