V letošním roce uplyne 100 od založení české školy v Budišově nad Budišovkou. Ač Československá republika vznikla roku 1918, tak české školství bylo v Budišově probuzeno s lehkým zpožděním. Důvod je poměrně logický: historie našeho města až do vzniku republiky, jeho  meziválečné období až do odsunu německého obyvatelstva v letech 1945-1946 je úzce spjato s obyvateli německé národnosti, kteří zde bydleli, tudíž ta pravá historie českého školství začíná výrazně později, ač zde budova školy u radnice stojí již od roku 1877. Z dochovaných pramenů např. víme, že v letech 1928/29 (školní rok) chodilo do školy 21 českých žáků, české školství tak v Budišově zakládá svou historii sice rokem 1923, ale s poměrně malou účastí (skutečný nárůst a naplnění tříd českými obyvateli lze čekat až s příchodem dosídlenců po 2. světové válce).

Ale datum je datum, je to datum krásně kulaté, proto jsme se v rámci pedagogického sboru rozhodli spojit toto datum s tradiční akcí, kterou je školní Akademie. Ta se sice neodehrává v termínu zahájení školního roku, anóbrž na jeho konci, ale tento „nepodstatný“ organizační detail byl tak nějak zatlačen do pozadí a Akademii jsme letos uzpůsobili právě stoletému výročí. Byl to dozajista skvělý odborný nápad kolegy Kuby Zatloukala, aby si každá třída připravila pro určité historické období scénku, divadlo, vystoupení – no prostě nač si kdo troufne. Šlo hlavně o to, aby to naše komediantství bylo vhodně rozprostřeno v rovině té kulaté stovky let. 

A tak v pátek 23. června v 16 hodin v kulturním domě měli diváci možnost zhlédnout parodii sokolského cvičení stejně jako spartakiádu, zkoušení u tabule z období znalostí dnes již naprosto nepodstatných stejně jako téma, které by bylo před 100 i méně lety v žánru sci-fi: ukázku online výuky. Žáci a jejich učitelé hýřili vtipem i důvtipem, mrštností, tancem i zpěvem. A 90minutové představení zakončené vlastní žákovskou coververzí písně „Za 100 let“ uběhlo skutečně velmi rychle.

Ale když už byl důvod k oslavě, rozhodli jsme se pro žáky i rodiče tuto akci doprovodit něčím navíc: ve foyer kulturního domu bylo možné zhlédnout historické fotografie (ty tedy i z doby starší než 100 let) a některé školní dokumenty. Pro žáky, mládež i jejich rodiče pak byla od 19 hodin připravena „večerní tancovačka“, jejíž dýdžejování zastal kolega Tomáš Odstrčil. Ale nebyla to jen tancovačka, která na žáky čekala: byla přichystána bohatá tombola, občerstvení, fotokoutek, a došlo i na zábavné hry, které nakonec sklidily velký potlesk. Takže kdo mohl a měl čas, dobře se bavil, pojedl a popil (samozřejmě jen nealko!), a s ohledem na ohlasy na tuto akci si jako parta lidí, kteří ve škole společně bojujeme za pedagogické i společenské cíle, můžeme říci, že jsme tu stovku dobře oslavili!

Akademii školy je možné zhlédnout stále na webu (sociální síť, webové stránky). Historické dobové materiály, dokumenty a fotografie opět ukážeme ještě v tomto roce během Budišovského adventu při příležitosti školního jarmarku – to bude jistě větší klid a čas k rozjímání nad dobou dávnou minulou.

Na závěr mi dovolte jménem mým, ale i jménem všech pracovníků školy popřát žákům a rodičům hezké prázdniny a dovolenou, a naší malebné budišovské škole ještě tolik krásných let, kolik bude pro její žáky potřeba!

Natálie Jaššová a zaměstnanci ZŠ Budišov nad Budišovkou

K historii školství v Budišově přikládáme několik zajímavých informací, které zpracoval pan učitel Mgr. Jakub Zatloukal na základě článku paní Heleny Malušové, dlouholeté pracovnice budišovského MKIS a na základě výpisků z Vlastivědy moravské:

Úryvky z dějin základního školství Budišově nad Budišovkou

  • První zmínky o školním vzdělávání na Budišovsku pochází z druhé poloviny 16. století. Jak bylo v té době zvykem, první školy zřizovala Katolická církev a jednalo se o tzv. farní školy - v Budišově, Guntramovicích a okolních obcích. Školy fungovaly pod dohledem budišovských děkanů.
  • Rozvoj školství v našem regionu přichází koncem  18. století s reformami Marie Terezie a Josefa. Z budišovské farní školy se stává škola hlavní.  
  • Po dalších školských reformách už ve městě na počátku století 20. sídlí škola měšťanská a škola obecná, a dále také pokračovací škola živnostenská. Vzhledem k národnostnímu složení našeho regionu je potřeba dodat, že dosavadní výuka na těchto školách probíhala výhradně v německém jazyce.
  • Ke změně dochází až po vzniku československé republiky – 1. září 1923 byla v Budišově otevřena první česká menšinová škola. Před sto lety žilo v našem městě pouze několik desítek Čechů a Moravanů, proto naši školu v těchto letech navštěvovalo nejvýše 20 žáků.
  • Po II. světové válce došlo postupně k celkové reformě československého školství, školy národní, obecné či měšťanské byly sloučeny do jednotného základního vzdělávání, nejdříve osmiletého, později devítiletého.
  • Zmiňme, že až do roku 1974 mohli žáci navštěvovat 1. – 4. třídu základní školy také v Guntramovicích a Podlesí.
  • Kromě základního školství v našem městě fungovala od roku 1957 také Zvláštní škola, na které se vyučovalo téměř 50 let - připomeňme si jména dlouholetých pedagogů - pana Miroslava Kohoutka a paní Jany Pavlů.
  • Ke škole se také váže mnohaletá činnost Základní umělecké školy (tehdy Lidová škola umění), kterou řídil a dlouhá léta zde vyučoval pan Jan Čermák.
  • Po roce 1989 - dnes: Nejdéle sloužícím ředitel ZŠ v Budišově byl dlouho pan Ing. Jan Blatecký, toho v délce ředitelského působení překonal až pan učitel Jan Vondrouš. Školu vedl v nové, porevoluční, éře svobodných devadesátých let a v novém miléniu. Po dlouhých 27 letech ho v roce 2017 ve funkci vystřídala současná paní ředitelka Natálie Jaššová.

Fotografie z Akademie: https://www.skolabudisov.cz/o-skole/galerie/category/26-akademie-2023